Нов рентгенов апарат в сектор „Образна диагностика”

Нов рентгенов апарат бе въведен в експлоатация в сектор „Образна диагностика” към Диагностично консултативен център I – Велико Търново (ДКЦ I) ЕООД.

Апаратът е най-новата медицинска апаратура за образна диагностика в област Велико Търново и осъществява цялата гама рентгенови изследвания при заболявания на мускулно-скелетната, храносмилателната, дихателната, отделителната, половата и др. системи. Техниката е закупена със средства на дружеството, като израз на желание на ръководството и собствениците на дружеството да повишат качеството на предлаганите медицински услуги, както и достъпът до тях. В потвърждение на това е фактът, че пациентите не заплащат потребителска такса за изследванията осъществени по линия на здравна каса.

Образната диагностика помага на медика да постави точна диагноза и да предприеме най-добро лечение на пациента. Новият апарат използва невидими за човешките очи йонизиращи лъчения, които при преминаване през човешкото тяло /органите и тъканите/ отслабват в нееднаква степен. В резултат върху филм или екран се получава двумерен образ на пролъчваните органи. При рентгеново изследване пациентът не изпитва болка. За получаване на качествен образ той трябва да остане неподвижен по време на изследването. Тъй като всеки пациент има различна телесна маса и ръст, при изследванията на различни пациенти трябва да се използват различни параметри на облъчването. Поради това и стойностите на дозата дори за едно и също изследване при различни пациенти не са еднакви. Съществува т. нар. ефективна доза йонизиращи лъчения, измерима в милисиверти (mSv).

Пример:

  • Източник на облъчване – Ефективна доза
  • Пътуване със самолет 1-2 часа – 0.04 mSv
  • Рентгенография на белите дробове /1 сн./ – 0.02 – 0.06 mSv
  • Облъчването при рентгенография на белите дробове сравнено с облъчването от природния радиационен фон /сравнението се прави за да се ориентира по-лесно пациента за полученото облъчване/
  • Източник на облъчване – Ефективно облъчване от природния фон
  • Рентгенография на белите дробове /1 сн./ –  3 – 10 дни

За да се намали облъчването на частите от тялото, които не са обект на изследването, се използват защитни средства. При някои изследвания, за да се изобразят по-детайлно органите и по-специално кръвоносните съдове, венозно се въвежда т.нар. контрастно вещество. Много пациенти таят опасения при провеждането на изследвания с йонизиращи лъчения, но ползата от изследване многократно превишава радиационния риск, защото спомага за избора на най-подходящ метод за лечение и може да спести хирургична намеса.
С новата медицинска апаратура за образна диагностика ще работят д-р Милко Михайлов – началник сектор „Образна диагностика”, колегата му рентгенологът д-р Валери Александров, както и старши рентгенов лаборант Елисавета Пенева, рентгенови лаборанти Николина Кирилова, рентгенов лаборант Тодор Хаджиев.