Прегледи по трудова медицина

„Диагностично – консултативен център – 1 Велико Търново” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на община Велико Търново и естествен правоприемник на бившата Градска поликлиника в старопрестолния град.

Лечебното заведение /ЛЗ/ е регистрирано съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Търговския закон. Осъществяваните в него дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.

ЛЗ има доказано добър авторитет на пазара за доболнична медицинска помощ, заради богатия опит на своя високо квалифициран екип от медицински специалисти.